top of page

Segapim

מערה 1

קוארדינטות: 141491/121211

תאור הפתח: חציבה ריבועית עם התחלה של מדרגות לטרסה קטנה. מצד שמאל ישנו פיר מתחת לקשת. ממול פתח לפעמון ומימין פיר מתחת לקשת.

פיר זה הוא חלק מ-4 פירים שיורדים לאותה מערכת.

המערה מורכבת משני חדרים: חדר A וחדר B

חדר A – ירידה בפיר ריבועי, יש סימני כוכי טיפוס על הקיר שבו ירדנו. משני צדדיו נמצאים שני הפירים הנוספים. החדר בצורת פעמון אליפטי ברוחב של כ-11 מטר.

חדר B – חדר בצורת פעמון ברוחב של כ- 12 מטר. ישנו פתח גדול למעלה. ישנם חציבות קולומבריום בצדי המערה, יש התחברות לפעמון מלבני נוסף שבו על הקיר המזרחי יש פס של קולומבריום יחד עם פעמון נוסף מדרום. בחדר יש עטלפים.

מערה 2

קוארדינטות: 141517/121195

תאור הפתח: הפתח נמצא ליד חומת אבן בערך 20 מטר לכיוון דרום מזרח ממערה מס' 1, חציבה עגולה בסלע, ירידה של 2 מטר חצוב ואז מתחיל הפעמון. 

תאור המערה: לאחר 5 מטר ישנו פתח שמוביל לחדר קבורה עם 7 כוכים שמהם 3 חסומים.

מערה 3

קוארדינטות: 141527/121197

תאור הפתח: פתח עגול גדול בקוטר כ-2 מטר מתחת לעץ אורן. זהו אחד הפתחים של מערת סגפים.

_3_1

מערה 4

קוארדינטות: 141539/121216

תאור הפתח: 2 פעמונים שקרסו, פתח חצוב צמוד לקריסה, עץ תאנה גדול צומח מהפתח. 

תאור המערה: באחד מהפעמונים שקרסו יש קולומבריום, ויש חיבור לפעמון שלישי.

_4_1
_4_2

מערה 5

קוארדינטות: 141531/121242

תאור הפתח: מערת פעמון קרוס עם עץ תאנה שצומח מהפתח. הפתח מורכב משתי פעמונים שקרסו.

תאור המערה: מצד מערב יש חדר עם פעמון נוסף

_5_1

מערה 6

קוארדינטות: 141559/121226

פתח המערה: הפתח נמצא בחצר גדולה, בכיוון דרום מערב. ממזרח יש פתח קטן.

תאור המערה: בחדר המרכזי ישנו קולומבריום, יש מעבר לפעמון נוסף ללא ממצאים מעניינים.

_5_1

מערה 7

קוארדינטות: 141564/121244

תאור הפתח: פתח מכוסה ברשת

תאור המערה: מערת פעמון ללא ממצאים מעניינים

_5_1

מערה 8

קוארדיננטות: 141588/121231

תאור הפתח: פתח בכיוון מערב, מערת פעמון קטנה ממוטטת מתחת לקשת

_5_1

מערה 9 

קוארדינטות: 141517/121084

תאור הפתח: מערת קבורה ליד עץ חרוב

תאור המערה: מערת קבורה עם 8 כוכים גדולים, כאשר יש 2 מקומות קבורה בכל כוך.

ליד נמצא פתח ריבועי חצוב וגדול אשר התמוטטה עליו אבן וחסמה אותו.

_5_1

מערה 10

קוארדינטות: 141502/121103

מערת פעמון עם קולומבריום בפנים. בקיר הצפון מזרחי ישנה מחילה באורך של כ-10-12 מטר, חסומה בסופה על ידי מפולת.

_5_1

מערה 11

קוארדינטות: 141544/121133

תאור הפתח: בפתח המערה יש חבית, ישנו עץ תאנה בכניסה.

תאור המערה: מערת קולומבריום, באמצע המערה יש שני עמודים עם קשת ביניהם.

_5_1

 

לסיום: פסיפס בקוארדינטות: 141704/121182

bottom of page